Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 221-240 of 599

Date Reference Title
Awst 2010 CG43 CG43 Atal gordewdra a chynnal pwysau iach: (non NHS) deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 CG43 CG43 Triniaeth ar gyfer pobl sydd dros bwysau neu sy'n ordew: (NHS) deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 CG44 CG44 Triniaeth a gofal i ferched sy'n cael misglwyfi trwm: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 CG45 CG45 Problemau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd ac ar l rhoi genedigaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 TA101 TA101 Docetaxel ar gyfer trin canser metastatig y brostad nad yw'n ymateb mwyach i driniaeth i atal hormonau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 TA103 TA103 Etanercept ac efalizumab i drin soriasis: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 TA119 TA119 Fludarabine ar gyfer lewcemia lymffosytig cronig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 TA124 TA124 Pemetrexed ar gyfer trin canser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG177 IPG177 Cymorth cylchredol byrdymor gan ddefnyddio dyfeisiau cynnal ar y fentrigl chwith fel triniaeth bontio cyn trawsblaniad neu wellhad cardiaidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG178 IPG178 Tonsilectomi gan ddefnyddio fflaim uwchsonig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG179 IPG179 Triniaeth liniarol gan ddefnyddio smentoplasti drwy'r croen i bobl llidau esgyrnog.: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG180 IPG180 Trin tiwmorau gan ddefnyddio therapi laser drwy'r croen mewn babanod heb eu geni: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG190 IPG190 Defnyddio siynt i drin babanod yn y groth sydd ag allrediad pliwrol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG315 IPG315 Diffrwythloni benywaidd drwy ddefnyddio mewnblaniadau (a osodir drwy'r fagina) i flocio'r tiwbiau ffalopaidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 TA179 TA179 Sunitinib ar gyfer trin tiwmorau stromatig gastro-berfeddol: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 IPG316 IPG316 Dialysis albwmin i gynorthwyo cleifion methiant aciwt ar yr iau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 TA180 TA180 Ustekinumab ar gyfer trin oedolion soriasis cymedrol i ddifrifol: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 TA181 TA181 Pemetrexed fel triniaeth gyntaf ar gyfer canser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 IPG317 IPG317 Mewnblaniad a addaswyd yn benodol ar gyfer osteoarthritis ar y ben-glin: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 IPG282 IPG282 Trin llithriad y groth gyda sling crogi rhwyll: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.