Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 261-280 of 599

Date Reference Title
Tachwedd 2009 TA173 TA173 Tenofovir disoproxil ar gyfer hepatitis B cronig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 TA174 TA174 Rituximab fel triniaeth gyntaf ar gyfer lewcemia lymffosytig cronig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 TA175 TA175 Gefitinib fel ail driniaeth ar gyfer canser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach sy'n ddatblygedig neu'n fetastatig yn lleol (arfarniad a derfynwyd)
Tachwedd 2009 TA176 TA176 Cetuximab fel triniaeth gyntaf ar gyfer canser metastatig y colon a'r rhefr: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 TA177 TA177 Alitretinoin ar gyfer ecsema cronig difrifol y dwylo: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 TA178 TA178 Bevacizumab (triniaeth gyntaf), sorafenib (triniaeth gyntaf ac ail driniaeth), sunitinib (ail driniaeth) a temsirolimus (triniaeth gyntaf) ar gyfer carsinoma celloedd arennol datblygedig a/neu fetastatig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG90 CG90 Trin iselder ymhlith oedolion: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG91 CG91 Trin iselder ymhlith oedolion sydd ‚ phroblem iechyd corfforol hirdymor: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 TA182 TA182 Prasugrel ar gyfer trin syndromau coronaidd aciwt ar y cyd ag ymyriad coronaidd drwy'r croen: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 TA183 TA183 Topotecan ar gyfer canser serfigol sy'n dychwelyd a cham IVB: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG293 IPG293 Trin golwg ddwbl drwy fewnblannu lens artiffisial ddidraidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG294 IPG294 Trin ffibriliad atrÔaidd gan ddefnyddio ynni gwres wedi'i drosglwyddo i'r tu allan i'r galon drwy diwb tenau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG295 IPG295 Trin chwimguriad fentrigol y galon gan ddefnyddio ynni gwres wedi'i drosglwyddo i'r tu allan i'r galon ar hyd tiwb tenau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG296 IPG296 Llawdriniaeth twll clo i dynnu meinwe'r fron i drin canser y fron: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG297 IPG297 Llawdriniaeth adluniol i sefydlogi cymal y glun mewn achosion o ddiffyg morddwydol ffocol procsimol (PFFD): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG298 IPG298 Llawdriniaeth i dynnu canser yr iau (a thynnu'r iau dros dro): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG299 IPG299 Trin llygadgrynu drwy lawdriniaeth datgysylltu/ailgysylltu cyhyrau llorweddol y llygad: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG300 IPG300 Triniaeth twll clo o ddisg meingefnol wedi llithro drwy laser wedi'i lywio gan endosgop: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG301 IPG301 Trin angina gan ddefnyddio dyfais laser a osodir trwy doriad yn y frest a'i roi ar du allan wal y galon: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG302 IPG302 Trin angina gan ddefnyddio laser ar du mewn i wal y galon drwy gathetr a osodwyd drwy rydweli: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.