Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 21-40 of 598

Date Reference Title
Gorffennaf 2008 IPG239 IPG239 Hysterectomi twll clo: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 CG62 CG62: Gofal cyn-enedigol rheolaidd ar gyfer merched beichiog iach - Deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 CG63 CG63: Diabetes yn ystod beichiogrwydd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 CG64 CG64 Atal endocarditis heintiol - deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 CG65 CG65 Cadw cleifion yn gynnes cyn, yn ystod ac ar l llawdriniaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG240 IPG240 Trin chwyrnu drwy osod mewnblaniadau yn nho'r geg - deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG241 IPG241 Trin apnoea cwsg rhwystrol drwy osod mewnblaniadau yn nho'r geg - deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 TA121 TA121 Mewnblaniadau carmustine a temozolomide ar gyfer trin glioma uchelradd sydd newydd ei ganfod: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG242 IPG242 Trin iselder difrifol gydag ysgogiad electromagnetig yr ymennydd - deall canllawiau NICE
Gorffennaf 2008 IPG243 IPG243 Llawdriniaeth twll clo i drin tracheomalacia difrifol (gwendid yn y bibell wynt) - deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 TA140 TA140 Infliximab ar gyfer llid briwiol y coluddyn lledlym - deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 TA120 TA120 Therapi ailgydamseru cardiaidd ar gyfer methiant y galon: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 TA123 TA123 Varenicline er mwyn rhoi'r gorau i ysmygu: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 CG49 CG49 Baeddu (problemau o ran rheoli'r coluddyn): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 TA127 TA127 Natalizumab fel triniaeth i oedolion sydd sglerosis ymledol gweithredol iawn sy'n ailwaelu-dychwelyd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 CG50 CG50 Monitro cleifion mewn ysbytai a gofalu amdanynt os yw eu hiechyd yn gwaethygu - deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 CG53 Syndrom blinder cronig/enseffalomyelitis (neu enseffalopathi) myalgig - deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 TA128 TA128 Haemorrhoidopexy wedi'i styffylu fel triniaeth ar gyfer clwy'r marchogion: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 CG55 CG55 Gofalu am ferched a'u babanod yn ystod y cyfnod esgor: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG251 IPG251 Trin lymffoedema cronig gyda liposugno: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.