Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 41-60 of 599

Date Reference Title
Gorffennaf 2008 IPG252 IPG252 Llawdriniaeth Ô laser i ddargyfeirio rhydwel´au wedi'u rhwystro ac ymlediadau yn yr ymennydd heb atal y llif gwaed dros dro: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG253 IPG253 Ail-lunio'r fron gan ddefnyddio llawdriniaeth twll clo i dynnu meinwe blonegog (omentwm) o'r abdomen: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG254 IPG254 Defnyddio broncosg˘p wedi'i lywio ag uwchsain i gymryd samplau meinwe o'r ardal rhwng yr ysgyfaint: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG247 IPG247 Llawdriniaeth twll clo i dynnu tiwmorau parathyroid yn y frest: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG249 IPG249 Defnyddio sganio uwchsain i helpu i osod pibell epidwrol i roi cyffur lleddfu poen neu anesthetig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG228 IPG228 Llawdriniaeth twll clo i bwytho'r serfics er mwyn atal methgludiadau lluosog: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG229 IPG229 Llawdriniaeth twll clo i drwsio aniwrysm aortig abdomenol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG230 IPG230 Llawdriniaeth twll clo i lifolchi cymal y pen-glin a thynnu meinwe wedi'i niweidio i drin osteoarthritis: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG232 IPG232 Ymestyn y coluddyn drwy lawdrinaieth i blant Ô syndrom coluddyn byr: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG245 IPG245 Llawdriniaeth twll clo i drwsio falf feitrol Ô nam arni: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG246 IPG246 Triniaeth cam cyntaf babanod y mae ochr chwith eu calon heb ddatblygu'n ddigonol drwy lawdriniaeth mynediad lleiaf (triniaeth hybrid): deall canllawiau (fformatMS Word)
Gorffennaf 2008 TA129 TA129 Monotherapi bortezomib ar gyfer myeloma lluosog ailwael: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 TA131 TA131 Corticosteroidau a anadlir ar gyfer trin asthma cronig mewn plant o dan 12 oed: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG226 IPG226 Trin systiau syml ar yr arennau drwy ddraenio a thorri laparosgopig: deall canllawiau (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG227 IPG227 Trin ceratoconws gyda mewnblaniadau cornbilennol: deall canllawiau (fformat MS Word)
Hydref 2008 IPG259 IPG259 Trin tiwmorau parotid malaen gan ddefnyddio therapi ffotodeinamig: deall canllawiau (fformat MS Word)
Awst 2008 TA142 TA142 Analogau erythropoietin ar gyfer anemia a achosir gan driniaeth canser: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2008 TA143 TA143 Adalimumab, etanercept ac infliximab ar gyfer spondylitis ymasiol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 TA138 TA138 Corticosteroidau a anadlir ar gyfer trin asthma cronig mewn oedolion ac mewn plant 12 oed a hŷn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2008 TA135 TA135 Pemetrexed ar gyfer mesothelioma pliwrol malaen: deall canllawiau (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.