Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 81-100 of 598

Date Reference Title
Ionawr 2009 IPG86 IPG86 Septostomi atr´aidd endofasgwlaidd: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 IPG89 IPG89 Therapi laser gwagleol ar gyfer canser y fron: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 IPG105 IPG105 Emboleiddio aniwrysmau mewngreuanol nad ydynt wedi rhwygo gan ddefnyddio coil: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 IPG101 IPG101 Endosgopi cwpan di-wifr ar gyfer archwilio'r coluddyn bach: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 IPG118 IPG118 Uwchsain dwysedduchel wedi'i ffocysu ar gyfer canser y prostad: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 IPG14 IPG14 Electro-anweddu'r brostad trwy'r wrethra: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 IPG32 IPG32 Echdoriad adenoma pitwidol traws-sffenoidol endosgopig: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 TA60 TA60 Modelau addysg-claf ar gyfer clefyd siwgr: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 TA34 TA34 Arweiniad ar ddefnyddio trastuzumab ar gyfer canser datblygedig y fron: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 TA38 TA38 Ymanadlwyr ar gyfer trin asthma cronig mewn plant hyn (5-15 mlwydd oed) yn rheolaidd: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 CG3 CG3 Profion arferol a gaiff eu cynnal cyn llawdriniaeth lawfeddygol a gynlluniwyd: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 CG8 CG8 Sglerosis ymledol: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 CG68 CG68 Asesiad a thriniaeth gynnar o bobl sydd wedi cael str˘c neu drawiad ischemig darfodedig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG69 CG69 Defnyddio gwrthfiotigau ar gyfer heintiau'r bibell anadlol mewn oedolion a phlant: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG70 CG70 Ysgogi cyfnod esgor: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG71 CG71 Colesterol uchel a etifeddir yn y teulu (hypercolesterolemia etifeddol): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG72 CG72 Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG73 CG73 Nodi a thrin problemau hirdymor gyda'r arennau (clefyd cronig yr arennau): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG74 CG74 Atal a thrin heintiau safle triniaethau llawfeddygol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG264 IPG264 Trin cataractau drwy fewnblannu lensys amlffocal: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.