Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 41-60 of 599

Date Reference Title
Tachwedd 2008 IPG257 IPG257 Trawsblannu celloedd ynysoedd pancreatig a roddir i gleifion sydd â diabetes math 1: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2008 IPG258 IPG258 Casglu ac ail-ddefnyddio gwaed a gollwyd yn ystod llawdriniaeth radical i dynnu chwarren y brostad neu'r bledren: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2006 CG26 CG26 Anhwylder straen ôl-drawmatig (PTSD): deall canllawiau NICE
Rhagfyr 2010 IPG367 IPG367 Trin ffibroidau drwy atal eu cyflenwad gwaed: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2010 TA209 TA209 Imatinib ar gyfer tiwmorau stromatig gastro-berfeddol metastatig a/neu na ellir eu tynnu drwy lawdriniaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2010 TA208 TA208 Trastuzumab i drin canser gastrig metastatig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2010 IPG365 IPG365 Trin cloffi niwrogenig a achosir gan stenosis meingefn yr asgwrn cefn drwy roi dyfais wahanu rhwng y fertebrâu: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 TA103 TA103 Etanercept ac efalizumab i drin soriasis: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG293 IPG293 Trin golwg ddwbl drwy fewnblannu lens artiffisial ddidraidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG294 IPG294 Trin ffibriliad atrďaidd gan ddefnyddio ynni gwres wedi'i drosglwyddo i'r tu allan i'r galon drwy diwb tenau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG295 IPG295 Trin chwimguriad fentrigol y galon gan ddefnyddio ynni gwres wedi'i drosglwyddo i'r tu allan i'r galon ar hyd tiwb tenau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG296 IPG296 Llawdriniaeth twll clo i dynnu meinwe'r fron i drin canser y fron: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG297 IPG297 Llawdriniaeth adluniol i sefydlogi cymal y glun mewn achosion o ddiffyg morddwydol ffocol procsimol (PFFD): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG298 IPG298 Llawdriniaeth i dynnu canser yr iau (a thynnu'r iau dros dro): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG299 IPG299 Trin llygadgrynu drwy lawdriniaeth datgysylltu/ailgysylltu cyhyrau llorweddol y llygad: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG300 IPG300 Triniaeth twll clo o ddisg meingefnol wedi llithro drwy laser wedi'i lywio gan endosgop: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG301 IPG301 Trin angina gan ddefnyddio dyfais laser a osodir trwy doriad yn y frest a'i roi ar du allan wal y galon: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG302 IPG302 Trin angina gan ddefnyddio laser ar du mewn i wal y galon drwy gathetr a osodwyd drwy rydweli: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG303 IPG303 Triniaeth twll clo ar ddisg gyddfol wedi llithro drwy laser wedi'i lywio gan endosgop: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG304 IPG304 Trawsblaniad rhan-drwch o'r gornbilen (trawsblaniad endothelaidd): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.