Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 61-80 of 599

Date Reference Title
Rhagfyr 2009 IPG305 IPG305 Mewnblaniadau ar gyfer fflat-wadn symudol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG306 IPG306 Amnewid disgiau wedi'u treulio yn rhan isaf asgwrn y cefn disgiau artiffisial: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG307 IPG307 Defnyddio llawdriniaeth twll clo yr abdomen i osod rheolydd cyhyr anadlu: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG308 IPG308 Defnyddio stiliwr torri radioamledd i gymryd sampl i wneud prawf am ganser y fron: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG309 IPG309 Trwsio dalennau meitrol wedi'i lywio gan ddelweddau ar gyfer adlifo meitrol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG310 IPG310 Trin pectus excavatum gan ddefnyddio bar metel crwm a osodir y tu l i asgwrn y fron (MIRPE neu driniaeth Nuss): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG311 IPG311 Trin llid y ffasgell wadnol gronig drwy ddefnyddio therapau siocdonnau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG312 IPG312 Trin tendinopathi gweyllen ffr anhydrin drwy ddefnyddio therapi siocdonnau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG313 IPG313 Trin llid ar y penelin drwy ddefnyddio therapi siocdonnau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 CG51 CG51 Triniaethau ar gyfer camddefnyddio cyffuriau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 CG52 CG52 Triniaethau ar gyfer camddefnyddio cyffuriau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG319 IPG319 Trin poen gwaelod y cefn drwy ddefnyddio nodwydd boeth a osodir mewn disg yn asgwrn y cefn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG321 IPG321 Ymasiad yr asgwrn cefn drwy lawdriniaeth twll clo o'r ochr: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 TA184 TA184 Topotecan i drin canser yr ysgyfaint celloedd bach ar l ailwaelu: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG405 IPG405 Trin canser yr arennau drwy ddefnyddio nodwyddau wedi'u rhewi (cryotherapi) a osodir drwy ddefnyddio laparosgop: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG406 IPG406 Trin canser eilaidd yr afu/iau gan ddefnyddio ynni microdonnau (gwres): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG407 IPG407 Trin canser neu friwiau cyn-ganseraidd yn yr oesoffagws drwy lawdriniaeth twll clo i dynnu rhan o'r oesoffagws neu'r oesoffagws cyfan: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG408 IPG408 Trin syndrom gwrthdaro clun llawdriniaeth arthrosgopig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG131 CG131 Canser y colon a'r rhefr: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG132 CG132 Toriad cesaraidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.