Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 81-100 of 599

Date Reference Title
Mehefin 2012 CG133 CG133 Gofal a thriniaeth tymor hwy ar gyfer hunan-niweidio: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG134 CG134 Anaffylacsis: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG135 CG135 Gwella'r broses o nodi rhoddwyr organau a nifer y rhai sy'n rhoi caniatd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG136 CG136 Gwella eich profiad o wasanaethau iechyd meddwl yn y GIG: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG137 CG137 Gwneud diagnosis o epilepsi a'i reoli mewn plant, pobl ifanc ac oedolion: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG138 CG138 Profi gofal da yn y GIG - beth y gallwch ei ddisgwyl: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 TA238 TA238 Tocilizumab ar gyfer arthritis idiopathig systemig ymhlith ieuenctid: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 TA239 TA239 Fulvestrant ar gyfer canser y fron sy'n ddatblygedig yn lleol neu'n fetastatig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 TA241 TA241 Dasatinib, dos uchel o imatinib a nilotinib ar gyfer lewcemia myeloid cronig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 TA242 TA242 Cetuximab, bevacizumab a phanitumumab ar gyfer canser metastatig y colon a'r rhefr ar l cemotherapi llinell flaen: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 TA243 TA243 Rituximab ar gyfer triniaeth llinell flaen lymffoma ffoliglaidd cam III-IV: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 TA244 TA244 Roflumilast ar gyfer clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint difrifol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 TA245 TA245 Apixaban i leihau'r risg o thrombo-emboledd gwythiennol ar l llawdriniaeth i osod clun neu ben-glin newydd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 TA246 TA246 Pharmalgen ar gyfer trin alergedd i wenwyn gwenyn a chacwn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 TA247 TA247 Tocilizumab ar gyfer arthritis gwynegol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG409 IPG409 Trin tiwb Eustachio wedi'i flocio drwy ddefnyddio balwn bach chwyddadwy: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG410 IPG410 Trwsio ffistwla rhefrol phlwg bioprosthetig drwy lawdriniaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG411 IPG411 Tynnu necrosis pancreatig drwy ddefnyddio endosgop a osodir drwy'r geg: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG412 IPG412 Trin hydroceffalws sy'n gysylltiedig gwaedu ymhlith babanod cynamserol drwy ddraenio, dyfrhau a chwalu clotiau gwaed: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG413 IPG413 Triniaeth uwchsain wedi'i llywio gan ddelweddau ar gyfer ffibroidau'r groth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.