Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 101-120 of 599

Date Reference Title
Mehefin 2012 IPG414 IPG414 Tynnu aren gan ddefnyddio llawdriniaeth twll clo thoriad unigol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG415 IPG415 Trin dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig henaint drwy ddefnyddio radiotherapi lleoledig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG416 IPG416 Ysgogi yn nwfn yr ymennydd i drin epilepsi anodd ei drin: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG417 IPG417 Adfer maint a sip y fron ar l llawdriniaeth canser y fron drwy chwistrellu braster y claf ei hun: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG418 IPG418 Trin pwysedd gwaed uchel drwy ddinistrio rhan o'r cyflenwad nerfau i rydweli'r aren drwy ddefnyddio ynni radio-amledd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG419 IPG419 Trin asthma difrifol drwy ddefnyddio ynni gwres i atal y llwybr anadlu rhag culhau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG420 IPG420 Trin annigonoldeb gwythiennol serebro-sbinal cronig mewn cleifion sglerosis ymledol drwy ledu gwythiennau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2009 IPG110 IPG110 Gosod cymal metacarpoffalangal a rhyngffalangal artiffisial ar gyfer arthritis cam olaf: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA58 TA58 Zanamivir, oseltamivir ac amantadine ar gyfer trin y ffliw: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA59 TA59 Arweiniad ar ddefnyddio therapi electrogonfylsaidd: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA10 TA10 Arweiniad ar anadlyddion ar gyfer asthma plant: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA61 TA61 Defnyddio capecitabine a thegafur gydag uracil ar gyfer canser colorefrol metastatig: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA20 TA20 Arweiniad ar ddefnyddio riluzole (Rilutek) ar gyfer Trin Clefyd Niwronau Motor: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA64 TA64 Defnyddio hormon twf dynol (somatropin) ar gyfer oedolion sydd diffyg hormon twf: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA32 TA32 Arweiniad ar ddefnyddio beta interfferon a glatiramer asetad: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA65 TA65 Rituximab ar gyfer lymffoma ymladdgar nad ywn lymffoma math Hodgkin: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA35 TA35 Arweiniad ar ddefnyddio etanercept ar gyfer trin cryd cymalau idiopathig ymhlith plant: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA70 TA70 Imatinib i drin lewcemia myeloid cronig: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA71 TA71 Stentau rhydwelau coronaidd: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA74 TA74 Dechrau rhoi therapi ailgyflenwi hylif i bobl sydd ag anafiadau difrifol cyn iddynt gyrraedd yr ysbyty: deall canllawiau NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.