Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 141-160 of 598

Date Reference Title
Medi 2013 IPG439 IPG439 Trin lipoatroffi sy'n gysylltiedig HIV drwy chwistrellu polymer gel nad yw'n amsugnadwy: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 IPG440 IPG440 Trin gwythiennau chwyddedig phigiadau ewyn drwy lywio sgan uwchsain: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 IPG441 IPG441 Trin canser yr ysgyfaint gan ddefnyddio curiadau trydan ynni-uchel anthermol: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 IPG442 IPG442 Trin canser pancreatig gan ddefnyddio curiadau trydan ynni-uchel anthermol: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 IPG443 IPG443 Trin canser yr arennau gan ddefnyddio curiadau trydan ynni-uchel anthermol: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 IPG444 IPG444 Trin canser sylfaenol yr afu/iau gan ddefnyddio curiadau trydan ynni-uchel anthermol : Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 TA287 TA287 Rivaroxaban i drin emboledd ysgyfeiniol ac i atal thrombo-emboledd gwythiennol pellach: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2012 TA250 TA250 Eribulin ar gyfer trin canser y fron sy'n ddatblygedig yn lleol neu'n fetastatig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA251 TA251 Dasatinib, nilotinib a dos safonol o imatinib ar gyfer triniaeth llinell flaen lewcemia myeloid cronig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA252 TA252 Telaprevir ar gyfer hepatitis C cronig genoteip 1: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA253 TA253 Boceprevir ar gyfer hepatitis C cronig genoteip 1: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA254 TA254 Fingolimod fel triniaeth ar gyfer sglerosis ymledol gweithredol iawn sy'n ailwaelu-dychwelyd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA255 TA255 Cabazitaxel ar gyfer canser metastatig y brostad nad yw'n ymateb mwyach i driniaeth i atal hormonau ar l cael triniaeth docetaxel: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA256 TA256 Rivaroxaban ar gyfer atal strc ac emboledd ymhlith pobl ffibriliad atraidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 IPG423 IPG423 Trin canser cyfyngedig y prostad gan ddefnyddio nodwyddau rhewi (cryotherapi) mewn rhan benodol o'r prostad: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 IPG424 IPG424 Trin canser cyfyngedig y prostad gan ddefnyddio uwchsain dwysedd uchel mewn rhan benodol o'r prostad: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 IPG426 IPG426 Therapi pwysedd aer ar gyfer clefyd Mnire sy'n anodd ei drin: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 IPG427 IPG427 Trin ffibriliad atraidd gan ddefnyddio cathetr balwn i rewi rhannau o'r galon
Medi 2012 CG140 CG140 Rheoli poen gydag opioidau cryf ymhlith pobl chlefyd cynyddol datblygedig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA257 TA257 Lapatinib neu trastuzumab ar y cyd ag atalydd aromatase fel triniaeth gyntaf ar gyfer canser metastatig y fron sy'n dderbynnydd hormonau ac yn HER2 positif: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.