Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 1-20 of 599

Date Reference Title
Awst 2008 TA142 TA142 Analogau erythropoietin ar gyfer anemia a achosir gan driniaeth canser: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2008 TA143 TA143 Adalimumab, etanercept ac infliximab ar gyfer spondylitis ymasiol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 TA47 TA47 Defnyddio atalyddion glycoprotein IIb/IIIa ar gyfer trin syndromau coronaidd aciwt (arolygiad o arweiniad presennol): deall canllawiau NICE
Awst 2010 CG43 CG43 Atal gordewdra a chynnal pwysau iach: (non NHS) deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 CG43 CG43 Triniaeth ar gyfer pobl sydd dros bwysau neu sy'n ordew: (NHS) deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 CG87 CG87 Diabetes math 2: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 CG104 CG104 Canser nad yw ei darddiad sylfaenol yn hysbys: deall canllawiau NICE
Awst 2010 CG105 CG105 Cymorth anadlu anfewnwthiol i bobl a chlefyd niwronau motor: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 TA193 TA193 Rituximab ar gyfer lewcemia lymffosytig cronig ail-wael neu nad yw'n ymateb mwyach i driniaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 TA191 TA191 Capecitabine fel triniaeth gyntaf ar gyfer canser datblygedig y stumog: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 IPG352 IPG352 Trwsio falf feitrol gan ddefnyddio dyfais gynorthwyol (anwloplasteg) a osodir drwy wyth?¯en gan ddefnyddio cathetr: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 TA192 TA192 Gefitinib fel triniaeth gyntaf ar gyfer canser yr ysgyfaint datblygedig neu fetastatig yn lleol lle nad yw'r celloedd yn fach: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 CG103 CG103 Deliriwm: Deall canllawiau NICE (MS Word fformat)
Awst 2010 IPG354 IPG354 Gosod arwyneb newydd i'r ysgwydd deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2011 TA73 TA73 Sintigraffeg darlifiad myocardaidd ar gyfer canfod a rheoli angina a thoriad myocardaidd: deall canllawiau NICE
Awst 2013 CG150 CG150 Pen tost: gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Awst 2013 CG156 CG156 Asesu a rhoi triniaeth i bobl phroblemau ffrwythlondeb: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG89 IPG89 Therapi laser gwagleol ar gyfer canser y fron: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 IPG105 IPG105 Emboleiddio aniwrysmau mewngreuanol nad ydynt wedi rhwygo gan ddefnyddio coil: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 IPG101 IPG101 Endosgopi cwpan di-wifr ar gyfer archwilio'r coluddyn bach: deall canllawiau NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.