Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 61-80 of 599

Date Reference Title
Chwefror 2010 IPG330 IPG330 Ysgogi'r nerf fagws ar gyfer iselder sy'n gwrthsefyll triniaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2011 CG29 CG29 Wlserau pwyso - atal a thrin: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2011 IPG377 IPG377 Grafftiad i ddargyfeirio'r rhydwelau coronaidd heb ddefnyddio pwmp: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2011 IPG375 IPG375 Trin syndrom poen y trocantr mawr drwy ymestyn y band iliogrimogol yn agos i'r pen-glin: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2011 IPG379 IPG379 Trin hernia'r diaffram mewn babanod newydd-anedig gyda llawdriniaeth twll clo drwy'r frest: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2011 TA213 TA213 Aripiprazole ar gyfer sgitsoffrenia mewn pobl ifanc 15 - 17 oed: deall canllawiau NICE
Chwefror 2012 CG124 CG124 Oedolion sy'n torri clun: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG125 CG125 Dialysis peritoneol ar gyfer pobl methiant yr arennau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG126 CG126 Angina sefydlog: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG127 CG127 Pwysedd gwaed uchel: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG128 CG128 Canfod awtistiaeth mewn plant a phobl ifanc: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG129 CG129 Gofal cynenedigol i ferched sy'n feichiog gefeilliaid neu dripledi: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG130 CG130 Lefelau uchel o glwcos yn y gwaed ar l cael syndrom coronaidd acwt: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2009 CG19 CG19 Pryd ddylwn i gael: deall canllawiau NICE - archwiliad deintyddol nesaf?
Ebrill 2009 CG25 CG25 Trais: deall canllawiau NICE
Ebrill 2010 TA186 TA186 Certolizumab pegol ar gyfer arthritis gwynegol: deall canllawian NICE (fformat MS word)
Ebrill 2010 TA185 TA185 Trabectedin i drin sarcoma meinwe meddal datblygedig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2010 IPG332 IPG332 Trin bynionau gan ddefnyddio llawdriniaeth drwy doriadau bach: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2010 IPG334 IPG334 Trin rhwystriad yn y wythen retinol ganghennog drwy dorri'r wain bilennog er mwyn gwahanu'r rhydweli a'r wythen: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2010 IPG337 Biopsi broncosgopig o'r ysgyfaint wedi'i lywio gan uwchsain: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.