Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 81-100 of 599

Date Reference Title
Ebrill 2010 CG94 Angina ansefydlog ac NSTEMI: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2010 CG95 CG95 Poen yn y frest: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2010 IPG333 Trin adlyniadau epidwrol yn rhigol yr asgwrn cefn gan ddefnyddio llawdriniaeth twll clo (fformat MS Word)
Ebrill 2010 IPG335 IPG335 Tynnu meinwe annormal o wal y coluddyn isaf drwy ddefnyddio endosgop a chyllell wedi'i phoethi'n drydanol - deall canllawiau NICE
Ebrill 2013 CG151 CG151 Sepsis niwtropenig ymhlith pobl sy'n cael triniaeth gwrthganser: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2013 CG152 CG152 Afiechyd Crohn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2013 CG153 CG153 Soriasis: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2013 CG154 CG154 Beichiogrwydd ectopig a chamesgor ar ddechrau beichiogrwydd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2013 CG155 CG155 Seicosis a sgitsoffrenia mewn plant a phobl ifanc: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2013 TA264 TA264 Alteplase fel triniaeth ar gyfer strc isgemig acwt: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2013 TA265 TA265 Denosumab ar gyfer atal cymhlethdodau sy'n digwydd pan fo canser yn lledaenu i'r esgyrn o diwmorau solet mewn oedolion: Gwybodaeth i'r cyhoedd
Ebrill 2013 TA266 TA266 Powdr sych mannitol i'w fewnanadlu ar gyfer ffibrosis systig: Gwybodaeth i'r cyhoedd
Gorffennaf 2001 TA25 TA25 Arweiniad ar ddefnyddio gemcitabine i drin canser pancreatig: deall canllawiau NICE
Gorffennaf 2008 IPG235 IPG235 Trin canser arwynebol y bledren gwres microdon a chemotherapi: deall canllawiau NICE (fformatMS Word)
Gorffennaf 2008 IPG236 IPG236 Trin cyflyrau croen llidus phelydrau-x ynni isel (pelydrau Grenz): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG238 IPG238 Mewnblannu sgriwiau bach yn yr n i ail-alinio dannedd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG239 IPG239 Hysterectomi twll clo: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG240 IPG240 Trin chwyrnu drwy osod mewnblaniadau yn nho'r geg - deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG241 IPG241 Trin apnoea cwsg rhwystrol drwy osod mewnblaniadau yn nho'r geg - deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG242 IPG242 Trin iselder difrifol gydag ysgogiad electromagnetig yr ymennydd - deall canllawiau NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.