Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 101-120 of 598

Date Reference Title
Gorffennaf 2008 IPG251 IPG251 Trin lymffoedema cronig gyda liposugno: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG252 IPG252 Llawdriniaeth laser i ddargyfeirio rhydwelau wedi'u rhwystro ac ymlediadau yn yr ymennydd heb atal y llif gwaed dros dro: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG253 IPG253 Ail-lunio'r fron gan ddefnyddio llawdriniaeth twll clo i dynnu meinwe blonegog (omentwm) o'r abdomen: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG254 IPG254 Defnyddio broncosgp wedi'i lywio ag uwchsain i gymryd samplau meinwe o'r ardal rhwng yr ysgyfaint: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG247 IPG247 Llawdriniaeth twll clo i dynnu tiwmorau parathyroid yn y frest: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG249 IPG249 Defnyddio sganio uwchsain i helpu i osod pibell epidwrol i roi cyffur lleddfu poen neu anesthetig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG230 IPG230 Llawdriniaeth twll clo i lifolchi cymal y pen-glin a thynnu meinwe wedi'i niweidio i drin osteoarthritis: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG232 IPG232 Ymestyn y coluddyn drwy lawdrinaieth i blant syndrom coluddyn byr: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG246 IPG246 Triniaeth cam cyntaf babanod y mae ochr chwith eu calon heb ddatblygu'n ddigonol drwy lawdriniaeth mynediad lleiaf (triniaeth hybrid): deall canllawiau (fformatMS Word)
Gorffennaf 2008 TA129 TA129 Monotherapi bortezomib ar gyfer myeloma lluosog ailwael: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 TA131 TA131 Corticosteroidau a anadlir ar gyfer trin asthma cronig mewn plant o dan 12 oed: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 CG45 CG45 Problemau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd ac ar l rhoi genedigaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 TA180 TA180 Ustekinumab ar gyfer trin oedolion soriasis cymedrol i ddifrifol: deall canllawiau NICE
Gorffennaf 2010 CG100 CG100 Problemau iechyd corfforol a achosir gan yfed alcohol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG339 IPG339 Trin dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig henaint drwy ail-leoli rhan o'r macwla phwyth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 CG97 CG97 Symptomau yn y llwybr wrinol isaf mewn dynion: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG346 IPG346 Trin cerrig bustl drwy dynnu'r goden fustl gan ddefnyddio llawdriniaeth twll clo thoriad unigol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG345 IPG345 Gosod pen-glin newydd gan ddefnyddio llawdriniaeth drwy doriad bach: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 TA189 TA189 Sorafenib ar gyfer canser hepatogellog (yr iau/afu) datblygedig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG342 IPG342 Trin peils (clwy'r marchogion) drwy glymu eu cyflenwad gwaed: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.