Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 121-140 of 598

Date Reference Title
Gorffennaf 2010 IPG340 IPG340 Trin dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig Ô henaint drwy droi'r macwla a'i ail-leoli ar y llygad: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG344 IPG344 Trin oesoffagws Barrett ag ynni radio-amledd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG338 IPG338 Trin cam cynnar o ganser serfigol Ô hysterectomi radical drwy lawdriniaeth twll clo: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 TA188 TA188 Hormon twf dynol (somatropin) ar gyfer plant sy'n methu â thyfu: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG341 IPG341 Gosod disgiau asgwrn cefn artiffisial yn lle rhai sydd wedi treulio yn y gwddf: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG347 IPG347 Oeri rheoledig i drin babanod newydd-anedig sydd ag anaf i'r ymennydd a achoswyd gan brinder ocsigen yn ystod yr enedigaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 TA187 TA187 Infliximab ac adalimumab ar gyfer afiechyd Crohn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG343 IPG343 Triniaeth twll clo i gynaeafu gwythïen saffenaidd ar gyfer grafftiad i ddargyfeirio'r rhydwelïau coronaidd (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG351 IPG351 Trin syndrom ymgarthu rhwystredig drwy dynnu meinwe diangen o'r anws ├ dyfais styffylu: deall canllawiau NICE
Gorffennaf 2010 TA190 TA190 Pemetrexed fel triniaeth gynnal ar gyfer canser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG349 IPG349 Blocio atodyn atrïaidd chwith y galon er mwyn atal strôc mewn ffibriliad atrïaidd nad yw'n falfaidd, gan ddefnyddio cathetr: deall canllawiau NICE
Gorffennaf 2010 IPG348 IPG348 Dargyfeirio rhydwel´au wedi culhau a achoswyd gan atherosglerosis yn y pen gan ddefnyddio grafftiau rhydwel´ol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG350 IPG350 Trin oesoffagws Barrett Ô therapi ffotodeinamig: deall canllawiau NICE
Gorffennaf 2010 CG101 CG101 Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2012 CG139 CG139 Atal heintiau mewn pobl sy'n cael triniaeth neu ofal gartref neu yn y gymuned: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2012 TA249 TA249 Dabigatran etexilate ar gyfer atal str˘c ac emboledd ymhlith pobl Ô ffibriliad atr´aidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2012 IPG421 IPG421 Gosod falf aortig newydd drwy gathetr er mwyn trin stenosis aortig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2012 IPG422 IPG422 Llawdriniaeth heb endoriad i gywiro clustiau ymwthiol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2006 IPG171 IPG171 Ceulad plasma drwy heliwm laparosgopig i drin endometriosis - Deall arweiniad NICE
Hydref 2006 IPG173 IPG173 Cywasgu disg trwy'r croen gan ddefnyddio dull cobladu i drin poen yn rhan isaf y cefn - deall arweiniad NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.