Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 1-20 of 598

Date Reference Title
Hydref 2006 TA99 TA99 Cyffuriau i atal trawsblaniadau aren mewn plant a phobl ifanc rhag cael eu gwrthod: deall canllawiau NICE
Ionawr 2009 TA88 TA88 Rheolyddion calon dwy siambr ar gyfer trin bradycardia symptomatig: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 TA85 TA85 Cyffuriau i atal arennau a drawsblennir rhag cael eu gwrthod mewn oedolion: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 TA83 TA83 Llawdriniaeth laparosgopig ar gyfer atgyweirio torgest yr arffed: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 TA82 TA82 Tacrolimus a pimecrolimus ar gyfer trin ecsema atopig: deall canllawiau NICE
Ionawr 2009 TA78 TA78 Technegau abladiad endometriaidd balwn thermol llawn hylif ac abladiad endometriaidd meicrodon ar gyfer gwaedu mislifol trwm: deall canllawiau NICE
Hydref 2010 TA75 TA75 Defnyddio interferon alfa, peginterferon alfa a ribavirin i drin hepatitis C cronig: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA74 TA74 Dechrau rhoi therapi ailgyflenwi hylif i bobl sydd ag anafiadau difrifol cyn iddynt gyrraedd yr ysbyty: deall canllawiau NICE
Awst 2011 TA73 TA73 Sintigraffeg darlifiad myocardaidd ar gyfer canfod a rheoli angina a thoriad myocardaidd: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA71 TA71 Stentau rhydwelau coronaidd: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA70 TA70 Imatinib i drin lewcemia myeloid cronig: deall canllawiau NICE
Ionawr 2009 TA69 TA69 Defnyddio sytoleg yn seiliedig ar hylif ar gyfer sgrinio serfigol: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA65 TA65 Rituximab ar gyfer lymffoma ymladdgar nad ywn lymffoma math Hodgkin: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA64 TA64 Defnyddio hormon twf dynol (somatropin) ar gyfer oedolion sydd diffyg hormon twf: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA61 TA61 Defnyddio capecitabine a thegafur gydag uracil ar gyfer canser colorefrol metastatig: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 TA60 TA60 Modelau addysg-claf ar gyfer clefyd siwgr: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA59 TA59 Arweiniad ar ddefnyddio therapi electrogonfylsaidd: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA58 TA58 Zanamivir, oseltamivir ac amantadine ar gyfer trin y ffliw: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA53 TA53 Arweiniad ar ddefnyddio analogau inswlin hirbarhaol ar gyfer trin clefyd siwgr - inswlin glargin: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA52 TA52 Cyffuriau ar gyfer thrombolysis cynnar wrth drin cnawdnychiad myocardaidd aciwt: deall canllawiau NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.