Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 21-40 of 598

Date Reference Title
Mai 2011 CG121 CG121 Canfod a thrin canser yr ysgyfaint: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2011 CG122 CG122 Adnabod canser ofaraidd a'r driniaeth gychwynnol ar ei gyfer: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2011 CG123 CG123 Cael help a chymorth ar gyfer problemau iechyd meddwl cyffredin: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG124 CG124 Oedolion sy'n torri clun: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG125 CG125 Dialysis peritoneol ar gyfer pobl methiant yr arennau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG126 CG126 Angina sefydlog: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG127 CG127 Pwysedd gwaed uchel: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG128 CG128 Canfod awtistiaeth mewn plant a phobl ifanc: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG129 CG129 Gofal cynenedigol i ferched sy'n feichiog gefeilliaid neu dripledi: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG130 CG130 Lefelau uchel o glwcos yn y gwaed ar l cael syndrom coronaidd acwt: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG131 CG131 Canser y colon a'r rhefr: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG132 CG132 Toriad cesaraidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG133 CG133 Gofal a thriniaeth tymor hwy ar gyfer hunan-niweidio: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG134 CG134 Anaffylacsis: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG135 CG135 Gwella'r broses o nodi rhoddwyr organau a nifer y rhai sy'n rhoi caniatd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG136 CG136 Gwella eich profiad o wasanaethau iechyd meddwl yn y GIG: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG137 CG137 Gwneud diagnosis o epilepsi a'i reoli mewn plant, pobl ifanc ac oedolion: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG138 CG138 Profi gofal da yn y GIG - beth y gallwch ei ddisgwyl: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2012 CG139 CG139 Atal heintiau mewn pobl sy'n cael triniaeth neu ofal gartref neu yn y gymuned: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 CG140 CG140 Rheoli poen gydag opioidau cryf ymhlith pobl chlefyd cynyddol datblygedig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.