Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 141-160 of 598

Date Reference Title
Hydref 2006 IPG171 IPG171 Ceulad plasma drwy heliwm laparosgopig i drin endometriosis - Deall arweiniad NICE
Hydref 2006 IPG173 IPG173 Cywasgu disg trwy'r croen gan ddefnyddio dull cobladu i drin poen yn rhan isaf y cefn - deall arweiniad NICE
Hydref 2006 IPG174 IPG174 YBracitherapi cyfradd dogn uchel ar y cyd radiotherapi paladrallanol i drin canser y brostadsydd heb ymledu - deall arweiniad NICE
Hydref 2006 IPG175 IPG175 Falfoplasti trwy'r croen gan ddefnyddio balwn i drin stenosis aortig mewn ffetysau - deall arweiniad NICE
Hydref 2006 IPG176 IPG176 Falfoplasti trwy'r croen gan ddefnyddio balwn i drin artesia pwlmonaidd gyda septwm fentriglaidd cyflawn mewn ffetysau - deall arweiniad NICE
Hydref 2009 IPG177 IPG177 Cymorth cylchredol byrdymor gan ddefnyddio dyfeisiau cynnal ar y fentrigl chwith fel triniaeth bontio cyn trawsblaniad neu wellhad cardiaidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG178 IPG178 Tonsilectomi gan ddefnyddio fflaim uwchsonig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG179 IPG179 Triniaeth liniarol gan ddefnyddio smentoplasti drwy'r croen i bobl llidau esgyrnog.: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG180 IPG180 Trin tiwmorau gan ddefnyddio therapi laser drwy'r croen mewn babanod heb eu geni: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2006 IPG188 IPG188 Trin cryndod a dystonia (ond nid y math a welir gyda chlefyd Parkinson) gydag ysgogiad dwfn yr ymennydd
Hydref 2009 IPG190 IPG190 Defnyddio siynt i drin babanod yn y groth sydd ag allrediad pliwrol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG196 IPG196 Clefyd Creutzfeldt-Jakob: lleihau'r risg o drosglwyddo drwy offer llawfeddygol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG197 IPG197 Ymestyn esgyrn coesau gan ddefnyddio ymyriad mewnferol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG198 IPG198 Trin syndrom trallwysiad efaill-i-efaill gydag abladiad laser mewngroth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG199 IPG199 Septostomi ar gyfer syndrom trallwysiad efaill i efaill (gyda neu heb amnioleihad): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG200 IPG200 Trin canser yr oesoffagws cynnar gyda therapi ffotodynamig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG201 IPG201 Trin canser y rectwm gyda bracitherapi cyfradd dogn uchel cyndriniaethol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG202 IPG202 Trin rhwystr yn y llwybr wrinol isaf mewn baban yn y groth gan ddefnyddio siynt pledren-amniotig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG204 IPG204 Trin tiwmorau neu pancreatitis cronig gyda phancreatectomi blaen laparosgopig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG205 IPG205 Canfod a thrin rhwystr yn y llwybr wrinol isaf mewn babanod yn y groth gan ddefnyddio systosgopi y ffetws: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.