Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 61-80 of 599

Date Reference Title
Medi 2013 CG160 CG160 Twymyn mewn plant o dan 5 mlwydd oed: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG161 CG161 Atal achosion o gwympo ymhlith pobl hyn: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG162 CG162 Adsefydlu ar l strc: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG163 CG163 Ffibrosis idiopathig yr ysgyfaint: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG164 CG164 Canser y fron etifeddol (canser y fron yn y teulu): Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG165 CG165 Hepatitis B cronig: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG166 CG166 Llid briwiol y coluddyn: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 CG167 Mewnblannu monitorau pwysedd yn y rhydweli pwlmonaidd er mwyn monitro methiant cronig y galon: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 CG168 Gwythiennau chwyddedig yn y coesau: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 CG169 Anaf aciwt i'r arennau: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG17 CG17 Diffyg traul (dyspepsia) mewn oedolion: deall canllawiau NICE
Hydref 2013 CG170 Rheoli awtistiaeth ymhlith plant a phobl ifanc: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Ebrill 2009 CG19 CG19 Pryd ddylwn i gael: deall canllawiau NICE - archwiliad deintyddol nesaf?
Ebrill 2009 CG25 CG25 Trais: deall canllawiau NICE
Tachwedd 2006 CG26 CG26 Anhwylder straen l-drawmatig (PTSD): deall canllawiau NICE
Chwefror 2011 CG29 CG29 Wlserau pwyso - atal a thrin: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG3 CG3 Profion arferol a gaiff eu cynnal cyn llawdriniaeth lawfeddygol a gynlluniwyd: deall canllawiau NICE
Mai 2011 CG42 CG42 Demensia: cynorthwyo pobl sydd demensia a'u gofalwyr: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 CG43 CG43 Atal gordewdra a chynnal pwysau iach: (non NHS) deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 CG43 CG43 Triniaeth ar gyfer pobl sydd dros bwysau neu sy'n ordew: (NHS) deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.