Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 101-120 of 598

Date Reference Title
Chwefror 2009 CG73 CG73 Nodi a thrin problemau hirdymor gyda'r arennau (clefyd cronig yr arennau): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG74 CG74 Atal a thrin heintiau safle triniaethau llawfeddygol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 CG75 CG75 Cywasgiad metastatig llinyn y cefn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 CG76 CG76 Chi a'ch meddyginiaeth ar bresgripsiwn: galluogi a chefnogi cleifion i wneud penderfyniadau hyddysg: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 CG77 CG77 Anhwylder personoliaeth gwrthgymdeithasol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG78 CG78 Anhwylder personoliaeth ffiniol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG79 CG79 Arthritis gwynegol mewn oedolion: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG8 CG8 Sglerosis ymledol: deall canllawiau NICE
Tachwedd 2009 CG80 CG80 Canser y fron cynnar a datblygedig lleol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG81 CG81 Canser datblygedig y fron: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG83 CG83 Adsefydlu ar l salwch critigol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2011 CG84 CG84 Dolur rhydd a chwydu mewn plant: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG85 CG85 Canfod a thrin glawcoma a phwysedd uwch yn y llygad: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG86 CG86 Clefyd coeliag: adnabod ac asesu clefyd coeliag: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 CG87 CG87 Diabetes math 2: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG88 CG88 Rheolaeth gynnar o boen parhaus amhenodol yng ngwaelod y cefn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG89 CG89 Pryd i amau bod plentyn yn cael ei gamdrin: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2007 CG9 CG9 Anhwylderau bwyta: anorecsia nerfosa, bwlimia nerfosa ac anhwylderau bwyta cysylltiedig: deal canllawiau NICE
Tachwedd 2009 CG90 CG90 Trin iselder ymhlith oedolion: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG91 CG91 Trin iselder ymhlith oedolion sydd phroblem iechyd corfforol hirdymor: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.