Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 121-140 of 598

Date Reference Title
Ebrill 2010 CG94 Angina ansefydlog ac NSTEMI: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2010 CG95 CG95 Poen yn y frest: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 CG97 CG97 Symptomau yn y llwybr wrinol isaf mewn dynion: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2010 CG98 CG98 Clefyd melyn mewn babanod newydd-anedig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2010 CG99 CG99 Rhwymedd mewn plant a phobl ifanc: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2009 CSGBC Gwasanaethau gofal iechyd ar gyfer canser y fron: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 CSGSP Gwasanaethau gofal cynorthwyol a lliniarol i oedolion chanser: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 IPG101 IPG101 Endosgopi cwpan di-wifr ar gyfer archwilio'r coluddyn bach: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG103 IPG103 Symbyliad gastrodrydanol ar gyfer gastroparesis: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG104 IPG104 Abladiad radio-amledd deubegwn dan reolaeth rhwystriant ar gyfer gorfislif: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 IPG105 IPG105 Emboleiddio aniwrysmau mewngreuanol nad ydynt wedi rhwygo gan ddefnyddio coil: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG106 IPG106 Emboleiddio aniwrysmau mewngreuanol sydd wedi rhwygo gan ddefnyddio coil: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG108 IPG108 Mewnblaniadau clywedol yng nghoesyn yr ymennydd: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 IPG110 IPG110 Gosod cymal metacarpoffalangal a rhyngffalangal artiffisial ar gyfer arthritis cam olaf: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 IPG111 IPG111 Gosod cymal trapesiometacarpol artiffisial ar gyfer osteoarthritis cam olaf: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 IPG113 IPG113 Dacryosystorhinostomi endosgopig: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 IPG114 IPG114 Llawdriniaeth lleihau maint ysgyfaint ar gyfer emffysema datblygedig: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 IPG118 IPG118 Uwchsain dwysedduchel wedi'i ffocysu ar gyfer canser y prostad: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 IPG14 IPG14 Electro-anweddu'r brostad trwy'r wrethra: deall canllawiau NICE
Hydref 2006 IPG170 IPG170 Trawsblannu ysgyfaint gan roddwyr byw ar gyfer cam olaf clefyd yr ysgyfaint - deall arweiniad NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.