Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 1-20 of 599

Date Reference Title
Medi 2006 TA105 TA105 Llawdriniaeth laparosgopig ar gyfer canser y colon a'r rhefr (adolygiad): deall canllawiau NICE
Hydref 2006 TA99 TA99 Cyffuriau i atal trawsblaniadau aren mewn plant a phobl ifanc rhag cael eu gwrthod: deall canllawiau NICE
Gorffennaf 2001 TA25 TA25 Arweiniad ar ddefnyddio gemcitabine i drin canser pancreatig: deall canllawiau NICE
Ionawr 2009 TA78 TA78 Technegau abladiad endometriaidd balwn thermol llawn hylif ac abladiad endometriaidd meicrodon ar gyfer gwaedu mislifol trwm: deall canllawiau NICE
Ionawr 2009 TA69 TA69 Defnyddio sytoleg yn seiliedig ar hylif ar gyfer sgrinio serfigol: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 TA65 TA65 Rituximab ar gyfer lymffoma ymladdgar nad ywn lymffoma math Hodgkin: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 TA38 TA38 Ymanadlwyr ar gyfer trin asthma cronig mewn plant hyn (5-15 mlwydd oed) yn rheolaidd: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 TA157 TA157 Dabigatran etexilate i leihau'r risg o thrombo-emboledd gwythiennol ar l llawdriniaeth i osod clun neu ben-glin newydd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2008 TA143 TA143 Adalimumab, etanercept ac infliximab ar gyfer spondylitis ymasiol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2008 TA136 TA136 Niwroddelweddu strwythurol ar gyfer archwilio pobl sydd wedi cael cyfnod cyntaf o seicosis: deall canllawiau (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 TA129 TA129 Monotherapi bortezomib ar gyfer myeloma lluosog ailwael: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG272 IPG272 Trin dirywiad macwlaidd datblygedig sy'n gysylltiedig ag oedran gan ddefnyddio system lens artiffisial: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG267 IPG267 Trin llithriad wal y fagina llawdriniaeth gan ddefnyddio rhwyll: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG264 IPG264 Trin cataractau drwy fewnblannu lensys amlffocal: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG263 IPG263 Defnyddio prawf trwythiad meingefnol i ddewis cleifion a fydd yn cael budd o driniaeth ar gyfer hydroceffalws pwysedd normal: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2008 IPG262 IPG262 Llawdriniaeth i drin anymataliaeth wrinol sy'n gysylltiedig straen gan ddefnyddio tp synthetig byr drwy doriad unigol mewn merched: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG251 IPG251 Trin lymffoedema cronig gyda liposugno: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2009 CSGSP Gwasanaethau gofal cynorthwyol a lliniarol i oedolion chanser: deall canllawiau NICE
Mehefin 2009 CSGBC Gwasanaethau gofal iechyd ar gyfer canser y fron: deall canllawiau NICE
Hydref 2008 CG57 CG57 Ecsema atopig mewn plant hyd at 12 oed: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.