Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 21-40 of 598

Date Reference Title
Chwefror 2009 CG72 CG72 Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG71 CG71 Colesterol uchel a etifeddir yn y teulu (hypercolesterolemia etifeddol): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG70 CG70 Ysgogi cyfnod esgor: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA295 Defnyddio everolimus ar y cyd ag exemestane i drin canser datblygedig y fron: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 IPG461 Trin clefyd adlif gastro-oesoffagaidd gan ddefnyddio endosgop ac ynni gwres trydanol: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 CG169 Anaf aciwt i'r arennau: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 CG170 Rheoli awtistiaeth ymhlith plant a phobl ifanc: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA293 Eltrombopag ar gyfer pwrpwra thrombosytopenig imiwnedd cronig (idiopathig): Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA294 Pigiad aflibercept i drin dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 CG168 Gwythiennau chwyddedig yn y coesau: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA292 Aripiprazole i drin episodau manig mewn glasoed ag anhwylder deubegynol I: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 CG167 Mewnblannu monitorau pwysedd yn y rhydweli pwlmonaidd er mwyn monitro methiant cronig y galon: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA291 TA291 Pegloticase ar gyfer gowt cronig gyda thoffi - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA290 TA290 Mirabegron ar gyfer pledren orweithgar - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA289 TA289 Ruxolitinib ar gyfer trin dueg chwyddedig neu symptomau o myeloffibrosis - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA288 TA288 Dapagliflozin a roddir gyda chyffuriau eraill ar gyfer diabetes math 2 - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 TA287 TA287 Rivaroxaban i drin emboledd ysgyfeiniol ac i atal thrombo-emboledd gwythiennol pellach: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG165 CG165 Hepatitis B cronig: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG166 CG166 Llid briwiol y coluddyn: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG164 CG164 Canser y fron etifeddol (canser y fron yn y teulu): Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.