Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 41-60 of 598

Date Reference Title
Medi 2013 CG163 CG163 Ffibrosis idiopathig yr ysgyfaint: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG162 CG162 Adsefydlu ar l strc: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG161 CG161 Atal achosion o gwympo ymhlith pobl hyn: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA284 TA284 Bevacizumab ar y cyd paclitaxel a carboplatin fel triniaeth llinell flaen ar gyfer canser ofaraidd datblygedig - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG160 CG160 Twymyn mewn plant o dan 5 mlwydd oed: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA285 TA285 Bevacizumab ar y cyd gemcitabine a carboplatin i drin canser ofaraidd datblygedig sy'n sensitif i blatinwm sy'n ailymddangos am y tro cyntaf - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA283 TA283 Ranibizumab i drin oedema macwlaidd wedi'i achosi gan achludiad yn y gwythiennau retinol - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG159 CG159 Anhwylder gorbryder cymdeithasol: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA279 TA279 Fertebroplasti a chyffoplasti ar gyfer toriadau cywasgiad yn yr asgwrn cefn a achosir gan osteoporosis - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA278 TA278 Omalizumab ar gyfer asthma alergaidd parhaus difrifol - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA282 TA282 Pirffenidon ar gyfer ffibrosis pwlmonaidd idiopathig - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA280 TA280 Abatacept ar gyfer arthritis gwynegol - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 IPG449 IPG449 Ailffurfio esgyrn yr wyneb gan ddefnyddio mewnblaniadau titaniwm a grwyd yn arbennig a'u gorchuddio meinwe meddal - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA276 TA276 Powdrau sych sodiwm colistimethate a tobramycin i'w mewnanadlu ar gyfer haint pseudomonas ar yr ysgyfaint mewn ffibrosis systig - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG158 CG158 Ymddygiad gwrthgymdeithasol ac anhwylderau ymddygiad ymhlith plant a phobl ifanc: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 CG157 CG157 Hyperffosffatemia mewn achosion o glefyd cronig yn yr arennau: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA275 TA275 Apixaban ar gyfer atal strc ac emboledd mewn pobl ffibriliad atraidd- Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 TA274 TA274 Ranibizumab ar gyfer oedema macwlaidd diabetig - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Awst 2013 CG156 CG156 Asesu a rhoi triniaeth i bobl phroblemau ffrwythlondeb: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Mai 2013 TA272 Vinflunine ar gyfer canser celloedd trawsnewidiol datblygedig neu fetastatig a gafodd ei drin yn flaenorol o'r llwybr wrotheliol - Gwybodaeth i'r cyhoedd

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.