Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 81-100 of 598

Date Reference Title
Hydref 2012 TA263 TA263 Bevacizumab ar y cyd capecitabine fel triniaeth llinell flaen ar gyfer canser metastatig y fron: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2012 CG149 CG149 Defnyddio gwrthfiotigau i atal a thrin haint bacterol sy'n dechrau'n gynnar mewn babanod newydd-anedig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2013 IPG452 IPG452 Trin meigryn cronig anodd ei drin drwy ysgogi nerfau yng nghefn y pen - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 IPG448 IPG448 Trin achosion parhaus o aer yn gollwng yn yr ysgyfaint drwy osod falfiau i mewn i'r llwybrau anadlu - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 IPG460 Therapi ymbelydredd mewnol dethol gan ddefnyddio gleiniau ymbelydrol ar gyfer canser sylfaenol yr afu/iau: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2012 CG146 CG146 Asesu'r risg o doriadau sy'n gysylltiedig ag osteoporosis: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2012 CG147 CG147 Clefyd rhydwelol ymylol y goes: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2012 CG148 CG148 Rheoli anymataliaeth wrinol mewn pobl chyflwr niwrolegol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2012 TA261 TA261 Rivaroxaban i drin thrombosis gwythiennau dwfn ac atal thrombosis gwythiennau dwfn ac emboledd ysgyfeiniol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2012 CG145 CG145 Sbastigedd mewn plant a phobl ifanc: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA257 TA257 Lapatinib neu trastuzumab ar y cyd ag atalydd aromatase fel triniaeth gyntaf ar gyfer canser metastatig y fron sy'n dderbynnydd hormonau ac yn HER2 positif: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA260 TA260 Tocsin botwlinwm math A i atal pennau tost meigryn cronig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA259 TA259 Abiraterone ar gyfer canser metastatig y brostad ar l triniaeth i leihau testosteron a chemotherapi docetaxel: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 CG142 CG142 Diagnosio, cefnogi a gofalu am oedolion ag awtistiaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA258 TA258 Erlotinib ar gyfer triniaeth llinell flaen canser yr ysgyfaint sy'n ddatblygedig yn lleol neu'n fetastatig lle nad yw'r celloedd yn fach: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 CG143 CG143 Trin cyfnodau poenus acwt o grymangelloedd yn yr ysbyty: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 CG144 CG144 Clefydau thrombo-embolig gwythiennol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 CG141 CG141 Gwaedu gastroberfeddol uchaf acwt: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA256 TA256 Rivaroxaban ar gyfer atal strc ac emboledd ymhlith pobl ffibriliad atraidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 CG140 CG140 Rheoli poen gydag opioidau cryf ymhlith pobl chlefyd cynyddol datblygedig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.