Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 101-120 of 598

Date Reference Title
Medi 2013 IPG443 IPG443 Trin canser yr arennau gan ddefnyddio curiadau trydan ynni-uchel anthermol: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 IPG454 IPG454 Gosod dyfais o dan y croen i atal marwolaeth gardiaidd sydyn - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2012 TA255 TA255 Cabazitaxel ar gyfer canser metastatig y brostad nad yw'n ymateb mwyach i driniaeth i atal hormonau ar ˘l cael triniaeth docetaxel: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA254 TA254 Fingolimod fel triniaeth ar gyfer sglerosis ymledol gweithredol iawn sy'n ailwaelu-dychwelyd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA253 TA253 Boceprevir ar gyfer hepatitis C cronig genoteip 1: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA252 TA252 Telaprevir ar gyfer hepatitis C cronig genoteip 1: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA251 TA251 Dasatinib, nilotinib a dos safonol o imatinib ar gyfer triniaeth llinell flaen lewcemia myeloid cronig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 TA250 TA250 Eribulin ar gyfer trin canser y fron sy'n ddatblygedig yn lleol neu'n fetastatig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2013 IPG453 IPG453 Trin chwydd anfalaen y brostad drwy gyfyngu'r cyflenwad gwaed i'r brostad - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 IPG435 IPG435 Trin gwythiennau chwyddedig gan ddefnyddio cemegyn a chwistrellir drwy wifren sy'n troi: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Hydref 2013 IPG455 IPG455 Trin presbyopia drwy osod lens artiffisial yn y gornbilen - Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 IPG441 IPG441 Trin canser yr ysgyfaint gan ddefnyddio curiadau trydan ynni-uchel anthermol: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 IPG442 IPG442 Trin canser pancreatig gan ddefnyddio curiadau trydan ynni-uchel anthermol: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Medi 2013 IPG444 IPG444 Trin canser sylfaenol yr afu/iau gan ddefnyddio curiadau trydan ynni-uchel anthermol : Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Mai 2013 IPG434 IPG434 Trin papilomatosis anadlol drwy ddefnyddio ynni ar dymheredd isel - Gwybodaeth i'r cyhoedd
Gorffennaf 2012 CG139 CG139 Atal heintiau mewn pobl sy'n cael triniaeth neu ofal gartref neu yn y gymuned: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2012 TA249 TA249 Dabigatran etexilate ar gyfer atal str˘c ac emboledd ymhlith pobl Ô ffibriliad atr´aidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 TA246 TA246 Pharmalgen ar gyfer trin alergedd i wenwyn gwenyn a chacwn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 TA247 TA247 Tocilizumab ar gyfer arthritis gwynegol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 CG138 CG138 Profi gofal da yn y GIG - beth y gallwch ei ddisgwyl: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.