Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 141-160 of 599

Date Reference Title
Mai 2012 TA236 TA236 Ticagrelor ar gyfer syndromau coronaidd acwt: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2012 IPG430 IPG430 Defnyddio llawdriniaeth twll clo i atgyweirio niwed i gartilag y ben-glin gyda mewnblaniad bioddiraddadwy: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG128 CG128 Canfod awtistiaeth mewn plant a phobl ifanc: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG129 CG129 Gofal cynenedigol i ferched sy'n feichiog gefeilliaid neu dripledi: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG127 CG127 Pwysedd gwaed uchel: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2012 TA233 TA233 Golimumab ar gyfer spondylitis ymasiol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG126 CG126 Angina sefydlog: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2012 TA229 TA229 Mewnblaniad dexamethasone yn y llygad ar gyfer oedema macwlaidd o ganlyniad i rwystr yn y wythen retinol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG125 CG125 Dialysis peritoneol ar gyfer pobl methiant yr arennau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2012 TA232 TA232 Retigabine fel triniaeth ychwanegol ar gyfer trawiadau rhannol yn ymwneud ag epilepsi: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2012 TA228 TA228 Bortezomib a thalidomid fel triniaethau cyntaf ar gyfer myeloma ymledol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2012 TA230 TA230 Bivalirudin ar gyfer cnawdnychiad myocardaidd chodiad cylchrannau ST: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 IPG423 IPG423 Trin canser cyfyngedig y prostad gan ddefnyddio nodwyddau rhewi (cryotherapi) mewn rhan benodol o'r prostad: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2012 TA227 TA227 Erlotinib fel triniaeth gynnal ar gyfer canser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2012 TA226 TA226 Rituximab fel triniaeth gynnal gyntaf ar gyfer lymffoma ffoliglaidd nad yw'n lymffoma Hodgkin: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2012 TA225 TA255 Golimumab ar gyfer arthritis gwynegol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2012 CG124 CG124 Oedolion sy'n torri clun: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2011 TA223 TA223 Cilostasol, ocsalad nafftidroffwryl, pentocsiffylin a nicotinad inositol ar gyfer cloffi ysbeidiol mewn pobl sydd chlefyd rhydwelol perifferol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2011 CG123 CG123 Cael help a chymorth ar gyfer problemau iechyd meddwl cyffredin: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2012 IPG427 IPG427 Trin ffibriliad atraidd gan ddefnyddio cathetr balwn i rewi rhannau o'r galon

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.