Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 41-60 of 599

Date Reference Title
Mai 2011 CG42 CG42 Demensia: cynorthwyo pobl sydd demensia a'u gofalwyr: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 CG43 CG43 Atal gordewdra a chynnal pwysau iach: (non NHS) deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 CG43 CG43 Triniaeth ar gyfer pobl sydd dros bwysau neu sy'n ordew: (NHS) deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 CG44 CG44 Triniaeth a gofal i ferched sy'n cael misglwyfi trwm: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 CG45 CG45 Problemau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd ac ar l rhoi genedigaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 CG49 CG49 Baeddu (problemau o ran rheoli'r coluddyn): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2009 IPG110 IPG110 Gosod cymal metacarpoffalangal a rhyngffalangal artiffisial ar gyfer arthritis cam olaf: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG84 IPG84 Mn-greuandoriad uwchgreuol i drin aniwryswm mewngreuanol: deall canllawiau NICE
Rhagfyr 2010 IPG367 IPG367 Trin ffibroidau drwy atal eu cyflenwad gwaed: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG113 IPG113 Dacryosystorhinostomi endosgopig: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG31 IPG31 Fforaminoplasti laser endosgopig: deall canllawiau NICE
Mai 2011 IPG391 IPG391 Trin oedolion sydd methiant anadlol acwt difrifol gan ddefnyddio 'ysgyfaint' artiffisial i ocsigeneiddio'r gwaed y tu allan i'r corff (ECMO): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2009 IPG62 IPG62 Ffaloposgopi gyda chathetr cyfechelog: deall canllawiau NICE
Chwefror 2011 IPG377 IPG377 Grafftiad i ddargyfeirio'r rhydwelau coronaidd heb ddefnyddio pwmp: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2009 IPG106 IPG106 Emboleiddio aniwrysmau mewngreuanol sydd wedi rhwygo gan ddefnyddio coil: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG25 IPG25 Llawdriniaeth laparo-endogastrig: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG70 IPG70 Llawdriniaeth ehangu'r sglera ar gyfer presbyopia: deall canllawiau NICE
Gorffennaf 2010 IPG338 IPG338 Trin cam cynnar o ganser serfigol hysterectomi radical drwy lawdriniaeth twll clo: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG239 IPG239 Hysterectomi twll clo: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2009 IPG57 IPG57 Neffrectomi laparoscopig syml gan ddefnyddio rhoddwr byw: deall canllawiau NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.