Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 61-80 of 598

Date Reference Title
Hydref 2009 IPG177 IPG177 Cymorth cylchredol byrdymor gan ddefnyddio dyfeisiau cynnal ar y fentrigl chwith fel triniaeth bontio cyn trawsblaniad neu wellhad cardiaidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2009 IPG58 IPG58 Thermotherapi trawsganhwyllol ar gyfer dirywiad macwlaidd sy'n gysylltiedig ag oed: deall canllawiau NICE
Rhagfyr 2009 IPG319 IPG319 Trin poen gwaelod y cefn drwy ddefnyddio nodwydd boeth a osodir mewn disg yn asgwrn y cefn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2010 IPG357 IPG357 Triniaeth laser ar gyfer niwed i ran isaf yr asgwrn cefn (y meingefn) sy'n achosi poen difrifol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG339 IPG339 Trin dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig henaint drwy ail-leoli rhan o'r macwla phwyth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2009 IPG64 IPG64 Symbylu'r nerf sacrol ar gyfer ysfa wlychu a throethi dirybudd aml: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG90 IPG90 Ffotogeulad mewnanafiadol o anhwylderau fasgwlaidd cynhwynol isgroenol: deall canllawiau NICE
Ebrill 2010 IPG333 Trin adlyniadau epidwrol yn rhigol yr asgwrn cefn gan ddefnyddio llawdriniaeth twll clo (fformat MS Word)
Mai 2009 IPG76 IPG76 Ymledu gan ddefnyddio balw n gyda neu heb stentau i drin rhwystr yn y rhydweli bwlmonaidd neu'r pibellau all-lif fentriglaidd dde nad ydynt yn rhai falfaidd mewn plant: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG59 IPG59 Llawdriniaeth endosgopig is-ffasgol ar wythiennau rhydyllol: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG71 IPG71: Ailsianelu'r tiwb ffalopaidd gan ddefnyddio gwifrau tywys: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG67 IPG67 Ymledu crebachiadau yn y falf bwlmonaidd gan ddefnyddio balw n: deall canllawiau NICE
Mai 2011 IPG384 IPG384 Trin necrosis pancreatig drwy dynnu'r meinwe marw gan ddefnyddio endesgop a osodir drwy doriad yn y cefn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2009 IPG34 IPG34 Lledewigwstectomi gan ddefnyddio styffylwr crwn: deall canllawiau NICE
Tachwedd 2009 IPG287 IPG287 Llawdriniaeth twll clo i dynnu'r bledren: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2010 IPG99 IPG99 Symbylu'r nerf sacrol ar gyfer baeddu: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG306 IPG306 Amnewid disgiau wedi'u treulio yn rhan isaf asgwrn y cefn disgiau artiffisial: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2009 IPG66 IPG66 Mewnblannu sffincter rhefrol artiffisial: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG108 IPG108 Mewnblaniadau clywedol yng nghoesyn yr ymennydd: deall canllawiau NICE
Rhagfyr 2009 IPG310 IPG310 Trin pectus excavatum gan ddefnyddio bar metel crwm a osodir y tu l i asgwrn y fron (MIRPE neu driniaeth Nuss): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.