Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 81-100 of 599

Date Reference Title
Rhagfyr 2009 IPG310 IPG310 Trin pectus excavatum gan ddefnyddio bar metel crwm a osodir y tu ˘l i asgwrn y fron (MIRPE neu driniaeth Nuss): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG348 IPG348 Dargyfeirio rhydwel´au wedi culhau a achoswyd gan atherosglerosis yn y pen gan ddefnyddio grafftiau rhydwel´ol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2009 IPG78 IPG78 Falfoplasti gan ddefnyddio balwn i drin crebachiad yn y falf aortig mewn oedolion a phlant: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG77 IPG77 Ymledu siyntiau rhydwel´ol systemig i bwlmonaidd mewn plant gan ddefnyddio balwn: deall canllawiau NICE
Hydref 2006 IPG171 IPG171 Ceulad plasma drwy heliwm laparosgopig i drin endometriosis - Deall arweiniad NICE
Mai 2009 IPG23 IPG23 Myomectomi laser laparosgopig: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG60 IPG60 Pigiad thrombin ar gyfer ffug-ymlediadau: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG65 IPG65 Is-thalamotomi ar gyfer clefyd Parkinson: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG85 IPG85 Radio-lawfeddygaeth stereocratig i drin niwralgia trigeminol gan ddefnyddio'r gyllell gama: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG61 IPG61 Disgectomi thorasig laser endosgopig trwy'r croen: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG97 IPG97 Cau arteriosws dwythellol patent yn endofasgwlaidd: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG29 IPG29 Therapi siocdonnau allgorfforol i drin clefyd Peyronie: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG30 IPG30 Abladiad laser trwy'r croen wedi'i arwain gan ddelweddau soniaredd magnetig (MR) i drin ffibroidau yn y groth: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG83 IPG83 Gwresgeulo mewnddisgol drwy'r croen gan ddefnyddio ynni radioamledd i drin poen yn rhan isaf y cefn: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 IPG315 IPG315 Diffrwythloni benywaidd drwy ddefnyddio mewnblaniadau (a osodir drwy'r fagina) i flocio'r tiwbiau ffalopaidd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Ebrill 2010 IPG334 IPG334 Trin rhwystriad yn y wyth´en retinol ganghennog drwy dorri'r wain bilennog er mwyn gwahanu'r rhydweli a'r wyth´en: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG316 IPG316 Dialysis albwmin i gynorthwyo cleifion Ô methiant aciwt ar yr iau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2010 IPG353 IPG353 Trin canser yr arennau Ô stilwyr ynni radioamledd sy'n mynd drwy'r croen i mewn i'r tiwmor: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2012 IPG401 IPG401 Defnyddio therapi ymbelydredd mewnol dethol i drin canser y coluddyn sydd wedi ymledu i'r afu/iau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2009 IPG104 IPG104 Abladiad radio-amledd deubegwn dan reolaeth rhwystriant ar gyfer gorfislif: deall canllawiau NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.