Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 101-120 of 599

Date Reference Title
Mai 2009 IPG69 IPG69 Gosod cornbilen brosthetig hydrogel: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG103 IPG103 Symbyliad gastrodrydanol ar gyfer gastroparesis: deall canllawiau NICE
Gorffennaf 2010 IPG350 IPG350 Trin oesoffagws Barrett ‚ therapi ffotodeinamig: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG55 IPG55 Chwistrelliad endosgopig o gyfryngau chwyddo ar gyfer afiechyd gwrthlif gastro-sefnigol: deall canllawiau NICE
Mai 2011 IPG389 IPG389 Trin rhydwelÔau carotid symptomatig sydd wedi culhau yn y gwddf gan ddefnyddio stentau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2009 IPG74 IPG74 Angioplasti gan ddefnyddio balw n gyda neu heb stentau i drinachosion lle mae'r aorta wedi'i hamgŠu neu wedi'i hail-amgŠu mewn oedolion a phlant: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG79 IPG79 Gosod stent i drin rhwystr yn y fena cafa: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 IPG114 IPG114 Llawdriniaeth lleihau maint ysgyfaint ar gyfer emffysema datblygedig: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG98 IPG98 Angiograffeg fflworoleuedd mewnlawdriniaethol ar gyfer gwerthuso amlygrwydd impiad llawdriniaeth i ddargyfeirio rhydweli coronaidd: deall canllawiau NICE
Hydref 2009 IPG178 IPG178 Tonsilectomi gan ddefnyddio fflaim uwchsonig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2010 IPG327 IPG327 Abladiad radioamledd i drin metastasisau'r colon a'r rhefr yn yr afu/iau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2006 IPG173 IPG173 Cywasgu disg trwy'r croen gan ddefnyddio dull cobladu i drin poen yn rhan isaf y cefn - deall arweiniad NICE
Medi 2013 IPG440 IPG440 Trin gwythiennau chwyddedig ‚ phigiadau ewyn drwy lywio ‚ sgan uwchsain: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG341 IPG341 Gosod disgiau asgwrn cefn artiffisial yn lle rhai sydd wedi treulio yn y gwddf: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2010 IPG363 IPG363 Triniaeth lai ymwthiol ar gyfer gosod clun newydd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG345 IPG345 Gosod pen-glin newydd gan ddefnyddio llawdriniaeth drwy doriad bach: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mai 2012 IPG404 IPG404 Trin adlif gastro-oesoffagaidd drwy bwytho plygiadau yn y stumog drwy'r geg: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2010 IPG365 IPG365 Trin cloffi niwrogenig a achosir gan stenosis meingefn yr asgwrn cefn drwy roi dyfais wahanu rhwng y fertebr‚u: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 IPG281 IPG281 Trin llithriad cromen y fagina ‚ sacropecsi is-asgwrn y cwtyn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 IPG281 IPG281 Trin llithriad cromen y fagina ‚ sacropecsi is-asgwrn y cwtyn: deall canllawiau NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.