Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 141-160 of 599

Date Reference Title
Hydref 2009 IPG202 IPG202 Trin rhwystr yn y llwybr wrinol isaf mewn baban yn y groth gan ddefnyddio siynt pledren-amniotig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG190 IPG190 Defnyddio siynt i drin babanod yn y groth sydd ag allrediad pliwrol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG199 IPG199 Septostomi ar gyfer syndrom trallwysiad efaill i efaill (gyda neu heb amnioleihad): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG200 IPG200 Trin canser yr oesoffagws cynnar gyda therapi ffotodynamig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG206 IPG206 Trin symptomau canser yr oesoffagws datblygedig gyda therapi ffotodynamig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG216 IPG216 Trin diffyg bn-gelloed y limbws thrawsblaniad bn-gelloedd a feithrinwyd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG197 IPG197 Ymestyn esgyrn coesau gan ddefnyddio ymyriad mewnferol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG201 IPG201 Trin canser y rectwm gyda bracitherapi cyfradd dogn uchel cyndriniaethol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG209 IPG209 Trin cataractau gyda lensys hyblyg mewnblanadwy: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG212 IPG212 Trin cerrig ar yr arennau drwy dynnu'r maen tostedd yn laparosgopig (neffrolithotomi) a thynnu carreg yr arennau drwy belfis arennol (pyelolithotomi): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG210 IPG210 Trin baeddu gyda chyfryngau swmp chwistrelladwy: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG218 IPG218 Trin chwarennau salifaidd caedig salendosgopi therapiwtig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2013 IPG439 IPG439 Trin lipoatroffi sy'n gysylltiedig HIV drwy chwistrellu polymer gel nad yw'n amsugnadwy: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 IPG282 IPG282 Trin llithriad y groth gyda sling crogi rhwyll: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2010 IPG347 IPG347 Oeri rheoledig i drin babanod newydd-anedig sydd ag anaf i'r ymennydd a achoswyd gan brinder ocsigen yn ystod yr enedigaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG230 IPG230 Llawdriniaeth twll clo i lifolchi cymal y pen-glin a thynnu meinwe wedi'i niweidio i drin osteoarthritis: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG242 IPG242 Trin iselder difrifol gydag ysgogiad electromagnetig yr ymennydd - deall canllawiau NICE
Mehefin 2012 IPG408 IPG408 Trin syndrom gwrthdaro clun llawdriniaeth arthrosgopig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG214 IPG214 Trin canser sylfaenol yr iau gydag abladiad microdon: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG208 IPG208 Gosod cathetr dialysis peritoneol yn laparosgopig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.