Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 161-180 of 599

Date Reference Title
Mehefin 2012 IPG410 IPG410 Trwsio ffistwla rhefrol phlwg bioprosthetig drwy lawdriniaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG196 IPG196 Clefyd Creutzfeldt-Jakob: lleihau'r risg o drosglwyddo drwy offer llawfeddygol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG406 IPG406 Trin canser eilaidd yr afu/iau gan ddefnyddio ynni microdonnau (gwres): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG219 IPG219 Trwsio falfiau gwythiennau dwfn y coesau drwy lawfeddygaeth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG234 IPG234 Llawdriniaeth twll clo i drin poen pelfig cronig drwy ddinistrio rhannau bach o'r gewynnau a'r nerfau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG228 IPG228 Llawdriniaeth twll clo i bwytho'r serfics er mwyn atal methgludiadau lluosog: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG227 IPG227 Trin ceratoconws gyda mewnblaniadau cornbilennol: deall canllawiau (fformat MS Word)
Hydref 2008 IPG225 IPG225 Trin golwg byr gyda mewnblaniadau cornbilennol: deall canllawiau (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG302 IPG302 Trin angina gan ddefnyddio laser ar du mewn i wal y galon drwy gathetr a osodwyd drwy rydweli: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG240 IPG240 Trin chwyrnu drwy osod mewnblaniadau yn nho'r geg - deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2013 IPG436 IPG436 Mewnblannu falf artiffisial gan ddefnyddio cathetr ar gyfer camweithrediad llwybr all-lif fentrigol dde: Gwybodaeth i'r cyhoedd (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG232 IPG232 Ymestyn y coluddyn drwy lawdrinaieth i blant syndrom coluddyn byr: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Rhagfyr 2009 IPG301 IPG301 Trin angina gan ddefnyddio dyfais laser a osodir trwy doriad yn y frest a'i roi ar du allan wal y galon: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG223 IPG223 Draenio systiau ar yr asgwrn cefn nodwydd wedi'i llywio gan ddelweddau: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Mehefin 2012 IPG413 IPG413 Triniaeth uwchsain wedi'i llywio gan ddelweddau ar gyfer ffibroidau'r groth: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG236 IPG236 Trin cyflyrau croen llidus phelydrau-x ynni isel (pelydrau Grenz): deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG222 IPG222 Trin adlif gyda mewnblaniadau hydrogel: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG226 IPG226 Trin systiau syml ar yr arennau drwy ddraenio a thorri laparosgopig: deall canllawiau (fformat MS Word)
Hydref 2009 IPG229 IPG229 Llawdriniaeth twll clo i drwsio aniwrysm aortig abdomenol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Gorffennaf 2008 IPG243 IPG243 Llawdriniaeth twll clo i drin tracheomalacia difrifol (gwendid yn y bibell wynt) - deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.