Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 181-200 of 599

Date Reference Title
Mehefin 2009 CSGBC Gwasanaethau gofal iechyd ar gyfer canser y fron: deall canllawiau NICE
Medi 2009 CG75 CG75 Cywasgiad metastatig llinyn y cefn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 CG76 CG76 Chi a'ch meddyginiaeth ar bresgripsiwn: galluogi a chefnogi cleifion i wneud penderfyniadau hyddysg: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 CG77 CG77 Anhwylder personoliaeth gwrthgymdeithasol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 TA160 TA160 Alendronad, etidronad, risedronated, strontiwm ranelad a ralocsiffen ar gyfer atal torri esgyrn mewn merched ar l diwedd y mislif sydd ag osteoporosis nad ydynt wedi cael toriad: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 TA161 TA161 Alendronad, etidronad, risedronad, strontiwm ranelad a teriparatid ar gyfer atal toriadau mewn merched ar l diwedd y misglwyf sydd ag osteoporosis sydd eisoes wedi cael toriad: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 TA162 TA162 Erlonitib ar gyfer canser yr ysgyfaint lle nad yw'r celloedd yn fach: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 TA167 TA167 Grafftiau stent endofasgwlaidd ar gyfer aniwrysm aortig abdomenol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 TA168 TA168 Oseltamivir, zanamivir ac amantadine ar gyfer trin y ffliw: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 TA169 TA169 Sunitib fel triniaeth llinell flaen carsinoma celloedd arennol datblygedig a/neu fetastatig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 TA170 TA170 Rivaroxaban i leihau'r risg o thrombo-emboledd gwythiennol ar l llawdriniaeth i osod clun neu ben-glin newydd: deall canllawiau NICE
Medi 2009 TA170 TA170 Rivaroxaban i leihau'r risg o thrombo-emboledd gwythiennol ar l llawdriniaeth i osod clun neu ben-glin newydd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 IPG275 IPG275 Llawdriniaeth twll clo i dynnu chwarren y brostat i drin rhwystr prostadol anfalaen: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 IPG276 IPG276 Trin anymataliaeth ysgarthion sffincter artiffisial a osodir drwy doriad yn yr abdomen: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 IPG277 IPG277 Trin canser arwynebol y bledren chemotherapi a ysgogir gan drydan yn uniongyrchol i'r bledren: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 IPG278 IPG278 Trin cefnblygiad gan ddefnddio symbylu trydanol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 IPG280 IPG280 Trin llithriad y groth gyda sacropecsi is-asgwrn y cwtyn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 IPG280 IPG280 Trin llithriad y groth gyda sacropecsi is-asgwrn y cwtyn: deall canllawiau NICE
Medi 2009 IPG281 IPG281 Trin llithriad cromen y fagina sacropecsi is-asgwrn y cwtyn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Medi 2009 IPG281 IPG281 Trin llithriad cromen y fagina sacropecsi is-asgwrn y cwtyn: deall canllawiau NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.