Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 241-260 of 598

Date Reference Title
Tachwedd 2009 IPG283 IPG283 Trin llithriad cromen y fagina sacrocolpopecsi rhwyll: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 IPG284 IPG284 Trin llithriad y groth drwy sacrocolpopecsi rhwyll gyda hysterectomi: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 IPG285 IPG285 Tywysiad uwchsain i osod blaen nodwydd ger nerf i roi anesthetig a/neu boenladdwr: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 IPG286 IPG286 Trin ffibriliad atraidd gan ddefnyddio ynni gwres wedi'i drosglwyddo drwy lawdriniaeth twll clo i'r galon: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 IPG287 IPG287 Llawdriniaeth twll clo i dynnu'r bledren: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 IPG288 IPG288 Trin afiechyd Crohn gan ddefnyddio celloedd gwyn y gwaed wedi'u trin: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 IPG289 IPG289 Cywiro gwallau plygiannol drwy osod lens artiffisial ger y lens naturiol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG78 CG78 Anhwylder personoliaeth ffiniol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG79 CG79 Arthritis gwynegol mewn oedolion: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG80 CG80 Canser y fron cynnar a datblygedig lleol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG81 CG81 Canser datblygedig y fron: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG83 CG83 Adsefydlu ar l salwch critigol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG85 CG85 Canfod a thrin glawcoma a phwysedd uwch yn y llygad: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 TA156 TA156 Proffylacsis gwrth-D cynenedigol rheolaidd ar gyfer merched sy'n rhesws D negatif: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG86 CG86 Clefyd coeliag: adnabod ac asesu clefyd coeliag: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Awst 2010 CG87 CG87 Diabetes math 2: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG88 CG88 Rheolaeth gynnar o boen parhaus amhenodol yng ngwaelod y cefn: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 CG89 CG89 Pryd i amau bod plentyn yn cael ei gamdrin: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 TA171 TA171 Lenalidomide ar gyfer myeloma ymledol mewn pobl sydd wedi cael triniaeth flaenorol: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Tachwedd 2009 TA172 TA172 Cetuximab fel triniaeth ar gyfer canser celloedd cennog y pen a'r gwddf sy'n dychwelyd a/neu sy'n fetastatig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.