Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 101-120 of 598

Date Reference Title
Chwefror 2009 TA155 TA155 Ranibizumab a pegaptanib ar gyfer dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG263 IPG263 Defnyddio prawf trwythiad meingefnol i ddewis cleifion a fydd yn cael budd o driniaeth ar gyfer hydroceffalws pwysedd normal: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 TA157 TA157 Dabigatran etexilate i leihau'r risg o thrombo-emboledd gwythiennol ar l llawdriniaeth i osod clun neu ben-glin newydd: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 TA158 TA158 Oseltamivir, amantadine a zanamivir i atal y ffliw: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG267 IPG267 Trin llithriad wal y fagina llawdriniaeth gan ddefnyddio rhwyll: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG268 IPG268 Defnyddio bracitherapi fel yr unig fath o radiotherapi ar l llawdriniaeth canser y fron: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG269 IPG269 Llawdriniaeth twll clo i dynnu'r stumog gyfan neu ran ohoni i drin canser y stumog: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG272 IPG272 Trin dirywiad macwlaidd datblygedig sy'n gysylltiedig ag oedran gan ddefnyddio system lens artiffisial: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG273 IPG273 Rhyddhau sinwsitis cronig gan ddefnyddio balŵn y gellir ei lenwi ag aer: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 IPG274 IPG274 Trawsblannu celloedd ynysoedd pancreatig y claf ei hun i wella rheolaeth siwgr yn y gwaed ar l pancreatectomi: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 TA152 TA152 Stentiau echludo cyffuriau fel triniaeth ar gyfer clefyd rhydwelau coronaidd: deall canllawiau (fformat MS Word)
Chwefror 2009 TA153 TA153 Entecavir ar gyfer hepatitis B cronig: deall canllawiau (fformatMS Word)
Chwefror 2009 TA154 TA154 Telbivudine ar gyfer hepatitis B cronig: deall canllawiau NICE (fformat MS Word)
Chwefror 2009 CG10 CG10 Atal a rheoli problemau yn ymwneud 'r traed ar gyfer pobl sydd chlefyd y siwgr math 2: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 CG16 CG16 Hunan-niwed: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 CG17 CG17 Diffyg traul (dyspepsia) mewn oedolion: deall canllawiau NICE
Chwefror 2009 TA155 TA155 Ranibizumab a pegaptanib ar gyfer dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran: deall canllawiau NICE (fformat MS Word print bras)
Ebrill 2009 CG19 CG19 Pryd ddylwn i gael: deall canllawiau NICE - archwiliad deintyddol nesaf?
Ebrill 2009 CG25 CG25 Trais: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG23 IPG23 Myomectomi laser laparosgopig: deall canllawiau NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.