Cymraeg

Mae NICE yn ymwybodol nad yw'r dudalen hon yn gyfredol mwyach. Rydym yn mynd i'r afael â hyn, a chaiff pob fersiwn Gymraeg o Ddeall canllawiau NICE eu hychwanegu yn y dyfodol agos.

Croeso i'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol

Mae NICE yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Pwy ydym ni

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol ar hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

Darllenwch fwy am pwy ydym ni. (tudalen we Saesneg yw hon)

Ein gwaith

Mae NICE yn paratoi canllawiau mewn tri maes iechyd:

  • iechyd y cyhoedd - canllawiau ar hybu iechyd da ac atal afiechyd i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG, awdurdodau lleol a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol
  • technolegau iechyd - canllawiau ar ddefnyddio moddion newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, triniaethau a gweithdrefnau o fewn y GIG
  • ymarfer clinigol - canllawiau ar y ffyrdd priodol o drin a gofalu am bobl â chlefydau a chyflyrau penodol o fewn y GIG.

Darllenwch fwy am ein gwaith. (tudalen we Saesneg yw hon)

Sut rydym yn gweithio

Bydd canllawiau NICE yn cael eu datblygu gan ddefnyddio arbenigedd y GIG a'r gymuned gofal iechyd ehangach gan gynnwys staff y GIG, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch fwy am sut rydym yn gweithio. (tudalen we Saesneg yw hon)

Arweiniad i NICE

Mae gennym lyfryn canllaw syml am NICE (yn Saesneg). Mae'n egluro sut byddwn yn penderfynu ar ein canllawiau a sut bydd gwahanol destunau'n cael eu cyfeirio at NICE. Gallwch weld y canllaw ar lein ar ffurf pdf, neu gallwch archebu copi papur drwy ffonio 0870 1555 455, gan roi'r cyfeirnod N0869.

Cynllun laith Gymraeg

Mae'r Sefydliad yn ymroi i ddefnyddio'r Gymraeg a bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Dogfennau sydd ar gael yn Gymraeg ar y safle

Mae'r wefan hon yn darparu fersiynau Cymraeg o ddogfennau canllaw NICE sydd er defnydd y cyhoedd.

Os bydd dogfennau o'r fath - sy'n rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd neu'n cynorthwyo i ddeall canllawiau NICE - ar gael yn Gymraeg, byddant yn cael eu rhestru mewn un o ddwy ffordd.

  • Gyda fersiynau cynnar, wrth i chi ddewis y fersiwn Saesneg, bydd yn nodi bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg hefyd. Mae'r fersiynau Cymraeg yn ymddangos wrth ochr y fersiynau Saesneg. Cliciwch ar y teitl Cymraeg i agor y ddogfen yn Gymraeg. Enghraifft
  • Gyda fersiynau diweddarach (o fis Medi 2006), byddant yn cael eu rhestru fel dogfen ar wahân gyda'r teitl yn Gymraeg. Enghraifft

Hefyd, bydd pob dogfen sydd yn Gymraeg yn cael ei rhestru ar y dudalen hon yn nhrefn y dyddiad cyhoeddi.

Results 121-140 of 599

Date Reference Title
Mai 2009 IPG25 IPG25 Llawdriniaeth laparo-endogastrig: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG29 IPG29 Therapi siocdonnau allgorfforol i drin clefyd Peyronie: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG30 IPG30 Abladiad laser trwy'r croen wedi'i arwain gan ddelweddau soniaredd magnetig (MR) i drin ffibroidau yn y groth: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG31 IPG31 Fforaminoplasti laser endosgopig: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG34 IPG34 Lledewigwstectomi gan ddefnyddio styffylwr crwn: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG55 IPG55 Chwistrelliad endosgopig o gyfryngau chwyddo ar gyfer afiechyd gwrthlif gastro-sefnigol: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG57 IPG57 Neffrectomi laparoscopig syml gan ddefnyddio rhoddwr byw: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG58 IPG58 Thermotherapi trawsganhwyllol ar gyfer dirywiad macwlaidd sy'n gysylltiedig ag oed: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG59 IPG59 Llawdriniaeth endosgopig is-ffasgol ar wythiennau rhydyllol: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG60 IPG60 Pigiad thrombin ar gyfer ffug-ymlediadau: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG61 IPG61 Disgectomi thorasig laser endosgopig trwy'r croen: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG62 IPG62 Ffaloposgopi gyda chathetr cyfechelog: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG63 IPG63 Defnyddio gwain laser i dynnu gwifrau rheoli'r galon: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG64 IPG64 Symbylu'r nerf sacrol ar gyfer ysfa wlychu a throethi dirybudd aml: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG65 IPG65 Is-thalamotomi ar gyfer clefyd Parkinson: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG66 IPG66 Mewnblannu sffincter rhefrol artiffisial: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG67 IPG67 Ymledu crebachiadau yn y falf bwlmonaidd gan ddefnyddio balw n: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG69 IPG69 Gosod cornbilen brosthetig hydrogel: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG70 IPG70 Llawdriniaeth ehangu'r sglera ar gyfer presbyopia: deall canllawiau NICE
Mai 2009 IPG71 IPG71: Ailsianelu'r tiwb ffalopaidd gan ddefnyddio gwifrau tywys: deall canllawiau NICE

This page was last updated: 24 October 2013

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.

Selected, reliable information for health and social care in one place

Accessibility | Cymraeg | Freedom of information | Vision Impaired | Contact Us | Glossary | Data protection | Copyright | Disclaimer | Terms and conditions

Copyright 2014 National Institute for Health and Care Excellence. All rights reserved.